Απεικονίσεις του Γραφικού Περιβάλλοντος Διάδρασης για τη Χωροχρονική Επιστημονική Γνωστική Σύνθεση:  Η εικόνα αριστερά δείχνει την οθόνη που αφορά στο στάδιο αφαίρεσης της μέσης τάσης από τα δεδομένα στο στάδιο της διερευνητικής ανάλυσης.  Η εικόνα δεξιά δείχνει την τελική οθόνη του GUI, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δει μια ποικιλία από χάρτες πάνω στα αποτελέσματα της ανάλυσης και να εξαγάγει την πληροφορία των χαρτών ως πίνακα-κείμενο σε αρχείο.Η Χωροχρονική Επιστημονική Γνωστική Σύνθεση (Spatiotemporal Epistemic Knowledge Synthesis - SEKS) αποτελεί το γενικό πλαίσιο κάτω από το οποίο αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι της Μοντέρνας Χωροχρονικής Γεωστατιστικής.  Για την υπολογιστική εφαρμογή αυτών των μεθόδων δημιουργήθηκαν τα εξαιρετικά λογισμικά πακέτα BMElib και GBMElib που τρέχουν μέσα από το λογισμικό Matlab.  Ωστόσο, για τη χρήση των πακέτων αυτών απαιτείται από την πλευρά του χρήστη η ευχέρεια να δουλεύει σε γραμμή εντολών στον υπολογιστή και να έχει κάποια οικειότητα με προγραμματισμό.  Για το λόγο αυτό, η παρούσα δουλειά στοχεύει στη δημιουργία ενός Γραφικού Περιβάλλοντος Διάδρασης (Graphical User Interface - GUI) βασισμένο στα πακέτα της SEKS, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες για ανάλυση με βάση τη Γνωστική Σύνθεση και να απελευθερωθεί ο χρήστης από τις παραπάνω απαιτήσεις.


Το SEKS-GUI είναι το παρόν αποτέλεσμα στις προσπάθειες που γίνονται πάνω στο σχέδιο αυτό. Βασισμένο στη θεωρητική διαλεκτική και την εμπειρική απόδειξη, ένα λογισμικό πακέτο διάδρασης με το χρήστη αποτελεί το οικοδόμημα του πλαισίου του SEKS-GUI.  Το πλαίσιο αυτό εκφράζει τη δομή εξάρτησης του μελετώμενου συστήματος με τη χρήση πλήθους από τακτικά και γενικευμένα μοντέλα συνδιασπορών.  Επίσης το πλαίσιο εξερευνά ετερογενείς κατανομές (δηλαδή, μη-ομογενείς χωρικά και μη-στατικές χρονικά), συνθέτει θεμελιακές γνωστικές βάσεις και ποικιλία από πηγές σχετικές με το μελετώμενο σύστημα που ενέχουν αβεβαιότητα, και παράγει μια περιεκτική σε νόημα απεικόνιση του συστήματος χρησιμοποιώντας χωροχρονικά εξαρτώμενες συναρτήσεις πιθανότητας και σχετιζόμενους χάρτες από σημαντικά γνωρίσματα.  Τα στάδια στην εφαρμογή του SEKS-GUI περιγράφονται με αρκετή λεπτομέρεια μέσα από τη χρήση κατάλληλων οθονών που καθοδηγούν το χρήστη στα διαφορετικά επίπεδα της ανάλυσης.Η έρευνα για την παραπάνω δουλειά πραγματοποιήθηκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ.